Itinerer: KronikaRajdow.pl » Regulamin

Regulamin


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego KronikaRajdow.pl.

Korzystanie z serwisu internetowego KronikaRajdow.pl jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownicy rejestrujący się w serwisie internetowym KronikaRajdow.pl akceptują warunki niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli użytkownik ze znanych sobie powodów nie akceptuje warunków regulaminu oraz polityki prywatności nie może korzystać z serwisu internetowego KronikaRajdow.pl ani nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem tegoż serwisu.

1. Pojęcia

1.1 Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

1.1.1. KronikaRajdow.pl - to serwis internetowy, którego właścicielem jest firma VCA MEDIA GROUP Piotr Lidwin mająca swoją siedzibę w Krosno 38-404, Potok 294 (NIP 684-246-86-17)

1.1.2. Administratorze - należy przez to rozumieć firmę VCA MEDIA GROUP Piotr Lidwin - właściciela serwisu internetowego KronikaRajdow.pl

1.1.3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która ukończyła 15 lat i jest właścicielem konta.

1.1.4. Koncie – należy przez to rozumieć miejsce w serwisie internetowym KronikaRajdow.pl, dostępne po zalogowaniu czyli podaniu loginu i hasła. Miejsce, gdzie użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności swojego konta, tj. albumów, zdjęć, itd. Dostęp do własnego konta użytkownik otrzymuje po dokonaniu rejestracji.

2. Rejestracja

2.1 Osoba rejestrująca się w serwisie ma obowiązek podania prawdziwych danych.

2.2. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym KronikaRajdow.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

2.3 Zarejestrowany użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby serwisu internetowego KronikaRajdow.pl

2.4. Wynikiem procesu rejestracji jest założenie własnego konta. Użytkownik przez to oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i polityce prywatności.

2.5 Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia materiałów na koncie serwisu internetowego KronikaRajdow.pl i upublicznienia ich innym osobom.

3. Konto

3.1. Niezbędnym warunkiem założenia konta jest posiadanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłana krótka procedura aktywacji konta. Posiadanie adresu e-mail przez użytkownika jest konieczne również w przypadku zapomnienia hasła dostępowego do swojego konta w serwisie internetowym KronikaRajdow.pl. Inna możliwość uzyskania dostępu do konta jest niemożliwa, a co za tym idzie odzyskania materiałów umieszczonych na tym koncie.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania danych dostępowych do swojego konta.

3.3. Administrator serwisu internetowego KronikaRajdow.pll nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobom trzecim.

3.4. Konto użytkownika, na którym nie ma ruchu przez okres 2 miesięcy może ulec skasowaniu wraz z zawartością. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie. Poprzez ruch na koncie Administrator rozumie zalogowanie się Użytkownika na swoim koncie przynajmniej raz w ciągu 60 dni od daty ostatniego logowania.

3.5. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

3.6. Administrator ma prawo i obowiązek usunąć konto użytkownika na jego wniosek.

4. Pliki na koncie

4.1. Użytkownik oświadcza, że posiada bezwzględne prawo umieszczenia i publikowania materiałów zdjęciowych/wideo na swoim koncie.

4.2. Zdjęcia bądź filmy umieszczone i/lub publikowane przez użytkownika nie naruszają praw osób przedstawionych na nich ani praw autorskich zgodnych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 ze zm.)

4.3. Administrator serwisu internetowego KronikaRajdow.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikacje materiałów zdjęciowych/wideo wystawionych przez użytkownika. Całą odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje ponosi użytkownik.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, który łamie którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje serwis do rozsyłania wiadomości spam, używania słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, stosowania reklam konkurencyjnych serwisów oraz jakichkolwiek reklam bez zezwolenia właściciela serwisu.

4.5. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla niniejszego serwisu.

4.7. Każdy użytkownik serwisu ma prawo wypowiedzenia się na stronach niniejszego portalu. Wypowiedzią użytkownika jest jakakolwiek forma danych umieszczona przez użytkownika w serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Do nich należą komentarze zdjęć/filmów, fora dyskusyjne oraz treści przesyłane na adres e-mail serwisu. Administrator serwisu internetowego KronikaRajdow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi użytkownik.

4.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub redagowania wypowiedzi.

Wypowiedź nie może:

- zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
- zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
- zawierać odnośników do innych podobnych serwisów,
- zawierać szkodliwych zawartości mogących wpływać na stabilność funkcjonowania serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL Injection

4.9. Administrator oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez nich - toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez niego przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie internetowym KronikaRajdow.pl.

5. Reklama

5.1. Serwisie internetowy KronikaRajdow.pl finansowany jest między innymi z przychodów z reklamy, dlatego też serwis może zawierać reklamy i materiały promocyjne. Administrator serwisu może wedle własnego uznania zmieniać sposób, tryb i zakres reklamy w niniejszym serwisie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku takich działań lub wyniku ukazania się reklam w serwisie internetowym KronikaRajdow.pll.

5.2. Administrator może udostępniać linki do innych witryn lub zasobów sieci www, których operatorem nie jest Administrator serwisu internetowego KronikaRajdow.pl. Z uwagi na fakt braku kontroli nad takimi stronami lub zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamę, produkty lub inne materiały pochodzące z takich witryn lub zasobów bądź tam dostępne.

6. Albumy użytkowników


6.1. Upublicznienie albumów przez właściciela konta szerokiemu gronu internautów odwiedzających serwis internetowy KronikaRajdow.pl odbywa się automatycznie.


7. Odpowiedzialność

7.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez użytkownika podczas korzystania z serwisu internetowego KronikaRajdow.pl

7.2. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia zdjęć/filmów w serwisie internetowym KronikaRajdow.pl

7.3. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi umieszczonych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i komentarzach.  

7.4. Serwis internetowy KronikaRajdow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie, zawiadamiając o tym fakcie każdego użytkownika o dniu obowiązywania nowego regulaminu.

7.5. Użytkownikowi przysługuje prawo nie zaakceptowania postanowień nowego regulaminu. Spowoduje to wygaśnięcie umowy pomiędzy serwisem internetowym KronikaRajdow.pl, a użytkownikiem co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta użytkownika.

7.6. Jakiekolwiek materiały informacyjne, porady, opinie, poglądy stanowią wyraz osobistego punktu widzenia autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Zespół KronikaRajdow.pl